Til forsiden
 • Til forsiden
 • Kontakt os
 • Sitemap
 • Alfabetisk oversigt
 • English version

Arbejdsmiljø i Danmark 2005 - Ordliste

[NAK forside] [Facts om NAK] [Udgivelser] [Vejledning] [Ordliste] [Metode]

Ordlisten indeholder forklaringer på følgende ord i nævnte rækkefølge

 • Procentværdier og gennemsnitsprocenter
 • Middelværdi
 • Påvirkning
 • Branche
 • Branchearbejdsmiljøråd
 • BAR
 • Job (jobtype)
 • Signifikant


Procentværdier og gennemsnitsprocenter
Procentværdien er andelen af en given jobtype/branche/aldersgruppe, der er udsat for en bestemt påvirkning. Ved et gennemsnit (gennemsnitsprocent) forstås den procentværdi som alle jobtyper/brancher/aldersintervaller i gennemsnit er udsat for.

Ser vi f.eks. på påvirkningen "kulde" i gruppen "termisk arbejdsmiljø" så er den procentværdi, der er angivet i tabellen baseret på en besvarelse af nedenstående spørgsmål:

Er du udsat for kulde (udendørs arbejde ved vintertid, arbejde i kolde rum m.m.)?

Der er følgende mulige Svarkategorier:


Svarkategorier Næsten hele tiden Ca. ¾ af tiden Ca. ½ af tiden Ca. ¼ af tiden Sjældent/ meget lidt Aldrig
Afkrydsnings
felt og kategorinummer

1

2

3

4

5

6


Besvarelserne bliver opdelt i to grupper: de besvarelser , der falder i gruppen "Ca. 1/4 af tiden", "Ca. 1/2 af tiden", "Ca. 3/4 af tiden" og 'Næsten hele tiden" (kategorierne 1, 2 og 3 og 4; markeret med rødt) og de besvarelser, der falder i gruppen "sjældent/ meget lidt" og "aldrig" (kategorierne 4, 5 og 6; markeret med blå farve).

Procentværdien (Pct) for en giver jobtype bliver herefter beregnet som:

Pct = (antal besvarelser i den røde gruppe for en given jobtype)/(det totale antal besvarelser for en given jobtype)*100

Gennemsnitsværdien beregnes på følgende måde:hvor Pctier procentværdier for de enkelte jobtyper, og N er det totale antal besvarelser for alle jobtyper tilsammen.

F.eks. er procentværdien for påvirkningen "kulde" for lærere i folkeskolen lig med 6. Dvs at 6% af lærerne har sat kryds i kategorierne ’mindst ¼ af tiden’. Gennemsnittet for påvirkningen "kulde" er 20%. Dvs 20% af alle lønmodtagere og selvstændige har sat kryds i kategorierne ’mindst ¼ af tiden’. Lærernes 6% ligger altså under gennemsnittet. Værdien afviger signifikant og den er derfor markeret med en grøn farve.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Middelværdi
Termen middelværdi benyttes kun for de psykosociale skalaer samt arbejde-familieliv. Middelværdien fremkommer som vægtede gennemsnit for de spørgsmål der definerer den givne påvirkning.

Resultater fra de psykosociale påvirkninger er i flere tilfælde baseret på mere end et spørgsmål. F.eks. er "påvirkningen" belønning fra gruppen psykosociale påvirkninger (ressourcer) er baseret på 3 spørgsmål:

a: Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen?
b: Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet i samfundet i al almindelighed?
c: Har du gode fremtidsmuligheder i dit job?

For alle tre spørgsmål er der de samme tre svarkategorier:

Svarkategorier I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad
Afkrydsnings
felt og kategorinummer

1

2

3

4

5
Vægtning 0 25 50 75 100


Middelværdien for påvirkningen belønning er beregnet som et gennemsnit af de tre spørgsmål (a, b og c). Middelværdien kan gå fra 0 til 100. Hvert af spørgsmålene kodet, så mest positive svarmulighed (’I meget høj grad ’) har fået værdien 100 og mest negative svarmulighed (’I meget ringe grad’) har fået værdien 0.

Selve beregningen foretages på følgende måde:hvor:

Si (Si = 1, 2, 3, 4 eller 5) er svaret (kategorinummer) på det i'te (i = a, b, c) spørgsmål.
Hvis en person f.eks. har svaret "i høj grad" på spørgsmål a, "delvist" på spørgsmål b og "i ringe grad" på spørgsmål c, så er Sa=2, Sb=3 og Sc=4. Dvs. at:For et givet job er middelværdien defineret ved:hvor Mier middelværdien for den i'te person og N er antallet af personer med det aktuelle job.

Hvis vi ser på jobtypen folkeskolelærere vil værdien i tabellen fremkomme ved beregningen:idet N=55 for denne jobtype. Som det fremgår af tabellen "Psykosocialt arbejdsmiljø (ressourcer), mænd", er middelværdien 62 for dette job. Middelværdien for alle deltagende mænd er 65. Middelværdien for  folkeskolelærere (mænd) er derfor mindre en middelværdien for alle jobtyper (mænd). Derfor er værdien for denne påvirkning angivet med rød farve.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Påvirkning.
En arbejdsmiljøpåvirkning er her et overordnet begreb, der f.eks. dækker over konkrete fysiske, kemiske eller termiske påvirkninger. En påvirkning kan også være en psykosocial parameter (skala) som f.eks. belønning. F.eks. må belønning for udført arbejde formodes at være en positiv påvirkningsfaktor for den ansatte. Derimod vil krav om at arbejde meget eller hurtigt i de fleste tilfælde blive opfattet som negative påvirkninger. 

I visse tilfælde kan det være svært at afgøre om en påvirkning er positiv eller negativ. Det gælder f.eks. "arbejde i eget hjem" eller "deltidsarbejde". I disse tilfælde er der derfor ikke brugt de sædvanlige "signalfarver" i tabeller og diagrammer.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Branche.
En samlebetegnelse for en række jobtyper med samme forudsætninger og baggrund. F.eks. alle jobtyper, der hører til industriområdet eller handels- og kontorområdet.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Branchearbejdsmiljøråd.
Der er i alt 11 Branchearbejdsmiljøråd (BAR'er), som består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. De kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem ved bl. a. at lave information, temamøder, uddannelse og foreslå forskning. Læs mere her.
------------------------------------------------------------------------------------------------

BAR.
Se branchearbejdsmiljøråd.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Job (jobtype).

Et job eller en jobtype dækker her en gruppe af beslægtede job med en veldefineret jobbetegnelse og jobkode. F. eks. dækker jobtypen "101 Akademikere, naturvidenskabelige" bl.a. følgende:

 

 01120 Kemiker
 05120 Dyrlæge
 06920 FarmaceutI tabellerne er der ud for de enkelte jobtypenavne anbragt et -tegn. Ved at klikke på dette tegn fremkommer en tabel med samtlige jobbetegnelser for denne jobtype, samt antallet af personer, der har deltaget i undersøgelsen for de enkelte jobbetegnelser.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Signifikant.
Ordet signifikant benyttes om værdier (procenter, middelværdier), der på en statistisk veldefineret måde afviger fra et gennemsnit eller en middelværdi. For værdier, der afviger signifikant er der i tabeller og diagrammer brugt røde , grønne eller blå farver. Hvis der er tale om ikke signifikante afvigelser er der benyttet hvid  farve. Ingen værdi er markeret med grå  farve.


Udskriv Udskriv

blank

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø | tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01